Årsmötet

10 februari, 2010 |

Förslag till föredragningslista

Föreningsstämma den 10 mars kl. 18:00 på Sandra, Kalmar

Förslag till föredragningslista

Föreningsstämma den 10 mars kl. 18:00 på Sandra, Kalmar

  1. Stämmans öppnande
  2. Fråga om kallelse till mötet skett på rätt sätt
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
  6.a. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
      b. Val av två personer att vara rösträknare vid stämman
  7. a. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
      b. Föredragande av balans- och resultaträkning med förslag till disposition av årets resultat
  8. Föredragande av revisionsberättelse
  9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om före-ningens vinst eller förlust
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Presentation av styrelsens och klubbledningens tankar, idéer och planer inför det nya verksamhetsåret
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Beslut om antal styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor med ersättare
17. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen
18. Besvarande av motion angående ungdomssektionens representation
19. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem minst 21 dagar före stämman
20. Avslutning av stämman

Kalmar den 10 februari 2010
Styrelsen

Annons