Stadgar

Fastställda vid föreningsstämma den 13 mars år 2008.

Kalmar Fotbollförening (Kalmar FF) fick sitt namn den 1 augusti 1927 genom namnbyte från Kalmar Idrottssällskap. Denna förening tillkom 1918 genom sammanslagning av IF Gothia och IF Kamraterna. IF Gothia har sitt ursprung i den 1910 bildade Idrottsföreningen Göta, som genom namnändring till IF Gothia 1912 vann inträde i Riksidrottsförbundet.

§1 Föreningens verksamhet

1.1 Inriktning och målsättning

Kalmar Fotbollförening är en ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet. Föreningen skall verka i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé.  Föreningen skall dessutom verka för en positiv utveckling av individer såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen kan i bolagsform bedriva både fotbollsverksamhet och annan verksamhet som har till syfte att stödja fotbollsverksamheten.

§2 Medlemmar i föreningen

2.1 Medlemskap

Den som vill bli medlem i föreningen skall betala medlemsavgift och anses därmed omedelbart ha inträtt i föreningen som medlem om styrelsen ej beslutar att inte bevilja medlemskap. Medlemskap beviljas ej om det kan antas att den som ansöker om medlemskap kommer att motverka föreningens intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall anges skälen till beslutet och vad den som ansökt om medlemskap har att iakttaga för att överklaga beslutet. Beslutet om att inte bevilja medlemskap får överklagas enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

Ordinarie föreningsstämma kan utse medlem till hedersmedlem och ordförande till hedersordförande. Föreningsstämman utser inga nya ständiga medlemmar. 

2.2 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 •  har rätt att delta i sammankomster som föreningen ordnar för medlemmar
 •  har rätt till information om föreningens angelägenheter
 •  skall stödja föreningens stadgar och beslut
 •  skall betala den årsavgift som beslutas av ordinarie föreningsstämma
 •  har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register samt att uppgifterna inom ramen för föreningens verksamhet tillhandahålls tävlingsarran-
gör, andra idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners, även som att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform.  

2.3 Medlems utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen.

2.4 Uteslutning av medlem

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften under verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.  

Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem som väsentligt skadat föreningens intressen. Styrelsen har också rätt att meddela varning till medlem som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skäl anges till beslutet och vad medlemmen har att iakttaga för att överklaga beslutet. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning eller varning får överklagas av den som uteslutits eller varnats enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

2.5 Medlemsmöte

För att informera föreningens medlemmar om föreningens verksamhet skall styrelsen arrangera medlemsmöten. Medlemsmöte skall äga rum minst en gång per år. Medlemsmöte skall annonseras på föreningens hemsida.

§3 Föreningens styrelse

3.1 Styrelsens sammansättning och ansvar

Föreningens styrelse skall bestå av minst sex och högst elva ledamöter. Av styrelsens ledamöter väljer föreningsstämma ordförande för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Minst halva antalet ledamöter skall väljas
vid varje ordinarie föreningsstämma. Valbar till styrelsen är medlem i föreningen som dock inte är anställd hos föreningen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsens ordförande är föreningens officiella representant och har övergripande ansvar för styrelsens arbete. Ordföranden skall se till att styrelsesammanträden hålls i den utsträckning som krävs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe.    

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen övervakar att föreningens stadgar och beslut efterlevs. Styrelsen skall årligen fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktion för eventuell
klubbchef.

Styrelsen ansvarar vidare för att alla medlemmar löpande hålls välinformerade om föreningens verksamhet.    

3.2 Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då fler än halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen äger rätt att kalla adjungerande ledamöter.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. För beslut krävs att fler än hälften av de närvarande ledamöterna är eniga om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. Vid styrelse-
sammanträde skall föras protokoll.

I brådskande fall får ordföranden besluta om att ärenden skall avgöras genom telefonsammanträde, där fler än hälften av styrelsens ledamöter är medverkande. I sådana fall skall samtliga medverkande ledamöter i efterhand underteckna protokollet.

3.3 Firmateckning

Föreningen tecknas av styrelsen i sin helhet eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en styrelseledamot gemensamt med eventuell klubbchef eller vad gäller löpande förvaltning utsedda medarbetare.

§4 Revision

På ordinarie föreningsstämma utses årligen en revisor med en ersättare vilka båda ska vara auktoriserade. Anställd hos föreningen får inte väljas till revisor.

Revisorerna skall fortlöpande ta del av föreningens verksamhet, räkenskaper, protokoll från föreningsstämmor och styrelsesammanträden samt övriga handlingar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt lämna revisionsberättelse till styrelsen.

§5 Valberedning5

5.1 Valberedningens arbete

Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall varje år utses av den ordinarie föreningsstämman och bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Valbar till valberedningen är medlem i föreningen som dock inte är anställd hos föreningen. Sammankallande i valberedningen är dess ord förande som utses av föreningsstämman. Vid stämman skall ledamot i valberedningen föredra valberedningens förslag.

5.2 Förslag till valberedning

Medlem har rätt att senast 30 dagar före föreningsstämma lämna förslag till valberedningen vad gäller de val som skall ske vid stämman.

Styrelsen skall senast 14 dagar före den ovan angivna tidens utgång, i annons samt på föreningens hemsida, informera medlemmarna om rätten att lämna förslag till valberedningen.

§6 Föreningsstämma

6.1 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas före den 31 mars. Tidpunkt och plats för stämman bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast 30 dagar och senast 14 dagar före mötet genom annons samt på föreningens hemsida. Föredragningslista, årsbokslut och revisionsberättelse skall finnas tillgängligt senast 14 dagar före stämman. 

Rätt att närvara vid föreningsstämman har medlem och särskilt inbjudna.

Rösträtt på mötet har föreningsmedlem som under året uppnår 16 års ålder. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttrande- och förslagsrätt. 

Stämman är beslutsför med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.   

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om kallelse till mötet skett på rätt sätt
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 6. a. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  b. Val av två personer att vara rösträknare vid stämman
 7. a. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
  b. Föredragande av balans- och resultaträkning med förslag till disposition av årets resultat
 8. Föredragande av revisionsberättelse
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Presentation av styrelsens och klubbledningens tankar, idéer och planer inför det nya verksamhetsåret
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Beslut om antal styrelseledamöter
 14. Val av styrelsens ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisor med ersättare
 17. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen
 18. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem minst 21 dagar före stämman
 19. Avslutning av stämma
   

6.2 Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när ordinarie revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma, skall styrelsen inom 14 dagar kalla till en sådan stämma att hållas inom 30 dagar från det att styrelsen mottog begäran. 

Kallelse till extra föreningsstämma skall ske genom annons samt på föreningens hemsida senast 7 dagar före stämman då även föredragningslista skall finnas tillgänglig.

För närvarorätt, rösträtt, beslutsförhet etc. på extra föreningsstämma gäller samma regler som vid ordinarie föreningsstämma.

6.3 Beslut vid föreningsstämma

Beslut vid föreningsstämma fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Majoriteten beslutar i varje enskilt ärende om öppen eller sluten omröstning ska tillämpas. Vid omröstning gällande personval skall dock alltid sluten omröstning tillämpas. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet utom i följande tre ärenden där det krävs att beslutet biträds av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade:

 1. förändring av föreningens stadgar
 2. försäljning av hela eller delar av föreningen ägda bolag där fotbollsverksamhet bedrivs
 3. föreningens upplösning

Om det vid votering, både öppen och sluten, uppstår lika röstetal, skall lotten avgöra. 

Föreningsstämma får inte fatta beslut i ärende som inte varit upptaget i föredragningslistan. 

§7 Verksamhetsår

Verksamhetsåret, tillika räkenskapsåret, omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§8 Övrigt

8.1 Föreningens utmärkelser

Förtjänta medlemmar kan efter beslut av styrelsen erhålla förtjänsttecken.  Sådan utdelning bör ske vid den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen skall upprätta regler för utdelning av utmärkelser samt föra register
över utdelade utmärkelser.

8.2 Stadgefrågor och frågor om upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen skall fattas vid ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen skall finnas tillgängligt senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma. Medlems förslag till ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen skall vara styrelsen till handa senast 30 dagar före ordinarie föreningsstämma.

Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delges Riksidrottsförbundet genom bestyrkta kopior av styrelsens och föreningsstämmans protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar.

8.3 Kompletterande regler

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga före skrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i veder
börlig ordning utfärdade föreskrifter.

Styrelsen är ansvarig för att föreningens stadgar och styrelsens instruktioner finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

8.4 Stadgetolkning

Uppstår tvekan eller tvist om tolkningen av dessa stadgar, eller situation uppkommer som inte är förutsedd i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.

8.5 Tvist

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar eller annan tvist mellan medlem och föreningen inte väcka talan vid domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna eller annan tvist mellan medlem och föreningen skall istället avgöras av skiljenämnd enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.