Ordningsregler

Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation
Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger
Det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar
Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare
Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarligavätskor på arenan
Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, inte äger tillträde till arenan
Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inte äger tillträde till arenan
Den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel vid brott, inte äger tillträde till arenan
Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad
Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet
Det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerandeförening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte
Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare
Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening
Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan
Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under tre år.