Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

2 mars, 2017 |

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Kalmar FF:s ordinarie föreningsstämma 2017

 

Valberedningen inledde sitt arbete inför den kommande stämman redan under sensommaren 2016. Sedan dess har valberedningen haft ett flertal kontakter och möten med personer som i olika funktioner är engagerade i Kalmar FF. Dessutom har föreningens medlemmar haft möjlighet att komma med namnförslag. Utöver detta har valberedningen naturligtvis träffats internt vid åtskilliga tillfällen för att diskutera hur styrelsen lämpligen bör formeras.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Kalmar FF:s ordinarie föreningsstämma 2017

 

Valberedningen inledde sitt arbete inför den kommande stämman redan under sensommaren 2016. Sedan dess har valberedningen haft ett flertal kontakter och möten med personer som i olika funktioner är engagerade i Kalmar FF. Dessutom har föreningens medlemmar haft möjlighet att komma med namnförslag. Utöver detta har valberedningen naturligtvis träffats internt vid åtskilliga tillfällen för att diskutera hur styrelsen lämpligen bör formeras.

 

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid den ordinarie föreningsstämman den 20 mars 2017 föreslå nedanstående val till styrelse och revisorer för det kommande verksam­hetsåret.

 

Antal styrelseledamöter

 

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst sex och högst elva le­damöter. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara oföränd­rat nio under det kommande året.

 

Styrelsens sammansättning

Följande ledamöter med utgående mandatperiod har avböjt omval och står såle­des inte till förfogande på föreningsstämman:

Ronny Nilsson och Johanna Brolin

Omval av ordförande för ett år

Mattias Rosenlund

 

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:

Anna Barkevall
Johan Jaensson
Thomas Johansson
Jonas Persson
P-O Persson

 

Omval av ledamot för en period av två år:

Rickard Teern

Nyval av ledamöter för en period av två år:

Johan Assarsson(se nedan)

Anna Karlsson (se nedan)

Val av revisorer för en tid av ett år:

Auktoriserade revisorn FAR Per Eriksson med auktoriserade revisorn FAR Da­niel Foleby som ersättare

 

Kalmar 2017-02-28

 

Valberedningen i Kalmar FF

Ulf Gunnarsson 
Anna Karlsson 
Lars Mattsson 
Carl-Johan Nordheim

 

Kommentarer till förslag till nyval av ledamöter för en period av två år:

Johan Assarsson, Kalmar –  54 år

Johan arbetar som VD för Inera AB som är ett bolag som ägs av alla lands­ting och regioner i Sverige. Mest känt är kanske bolaget för tjänsten 1177.se där man kan få råd och stöd i olika hälso- och sjukvårdsfrågor. Dessu­tom är Johan sedan några år tillbaka engagerad i ett antal bolags-styrel­ser inom olika områden.

Johan har dessförinnan en lång karriär i ledande befattningar, bl.a. som lands­tingsdirektör i Kalmar län och som regiondirektör för Västra Götaland. Där­med har han också lång erfarenhet av att leda organisationer på olika ni­våer och ta sig an de utmaningar som organisationerna står inför.

Johan har examen från Lunds Universitet efter att från början varit kapten i Mari­nen. Sedan 2011 bor Johan med sin familj i Kalmar.

När Johan fick frågan om att bli nominerad till ledamot i Kalmar FF:s sty­relse så blev han glad och framhöll att ”Kalmar FF är viktigt för regionen ur många olika perspektiv. Laget är en bra förebild för ett hälsosamt liv med rö­relse och motion samt är en mycket viktig del av föreningslivet i regionen. Dessutom är föreningen ett starkt varumärke för regionen som ska bli mycket roligt att vara med att utveckla”.

Anna Karlsson, Kalmar – 44 år

Anna Karlsson är en välkänd näringslivsprofil i Kalmar, i egenskap av VD för Kalmar Energi AB. Parallellt med sitt chefskap har hon årens lopp också haft framträdande positioner på nationell nivå inom sin branschorganisat­ion. Annars har Anna sina rötter i Nybro som hon lämnade efter studenten för att läsa vidare i Växjö. Utbildningen ledde fram till en civilekonomex­amen. 1995 gick flyttlasset vidare till Kalmar, för att här inleda sin yrkeskar­riär. Redan elva år senare tillträdde Anna posten som VD för Kalmar Energi. Att få ett så tungt och ansvarsfullt uppdrag redan i 30-årsåldern är onek­ligen respektingivande.

Anna är gift, har tre pojkar och bor i Hossmo söder om Kalmar.

Det är ingen överdrift att säga att familjen Karlsson är en riktig fotbollsfamilj. Kil­larna trä­nar hemma i Hossmo BK där pappa också är ledare. Behöver det sägas att hela familjen ytterst ogärna missar någon av FF:s hemmamat­cher på Guldfå­geln? Jodå, man har säsongsbiljetter på arenan sedan flera år till­baka. Anna understryker ”att FF:s värde för fotbollens ungdomsverk-sam­het lokalt och regionalt är en viktig fråga både för att inspirera till att nå eli­ten men även för att hitta samarbetsformer som gör att så många som möjligt väljer att spela fotboll länge”. 

 

 

 

 

Annons